Algemene voorwaarden Cottage Metsäranta – Savoranta, Finland

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

Verhuurder wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Verhuurder.

Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van de cottagevakantiewoning ‘Metsäranta’, gelegen aan de Rommikalliontie 54 B – 58300 Savoranta – Finland.

Huurder: degene die de vakantiewoning huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.
Verhuurder: J.J. van de Graaf, zijnde degene die de vakantiewoning aan de huurder verhuurt.
Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van de cottage.
Eigenaar: de eigenaar van de cottage, dan wel diens vertegenwoordiger, die de cottage in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.
Huurprijs: prijs per dag maal het aantal overeengekomen dagen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd. De aanbetaling bedraagt 25% van het totale huurbedrag.
Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in de cottage betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst
De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd (per e-mail).

Artikel 3. Betalingscondities
Binnen 5 dagen na boeking door de huurder op de website van verhuurder of per e-mail dient de aanbetaling (25% van het totale huurbedrag) op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huur van de vakantiewoning dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van de cottage, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
Indien de boeking minder dan 4 weken voor de aanvang van de huur wordt gedaan dient het gehele verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Dit bedrag dient binnen 5 kalenderdagen te zijn bijgeschreven op de rekening van de verhuurder. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Artikel 4. Kosten
Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

Artikel 5. Borgsom
De verhuurder is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen een week op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele (schoonmaak)kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de verhuurder.

Artikel 6. Verplichtingen van de verhuurder
De verhuurder draagt er zorg voor dat de vakantiewoning op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7. Verplichtingen van de huurder
Bij aankomst in de vakantiewoning is de huurder verplicht de vakantiewoning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de verhuurder hiervan in kennis stellen. De huurder zal de verhuurder redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen.

In de cottage is overnachting toegestaan tot maximaal 4 personen, tenzij anders is overeengekomen.
Bezoek: Als u wilt dat er op een dag gasten langs komen: zijn ze welkom, maar hun komst moet van tevoren aan ons kenbaar gemaakt worden. Het is niet toegestaan dat het (dag)bezoek zonder overleg blijft overnachten.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in de vakantiewoning toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de verhuurder gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de cottage, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In de cottage mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Normaal gebruik van water en elektriciteit is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor de daadwerkelijke kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

De cottage is uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden. U mag de cottage niet anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd is. De cottage is bijvoorbeeld niet bedoeld voor het vieren van feestjes en partijen, etc. in de ruimste zin van het woord.

Artikel 8. Aankomst in- en vertrek uit de cottage
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 15.00 en 20.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 12.00 uur.

Bij aankomst controleert de huurder de vakantiewoning en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is (zie artikel 7.).

Bij aankomst controleert de huurder zelf of de vakantiewoning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de verhuurder. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven (minstens 24 uur van te voren) te worden aan de verhuurder.

De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en schoon opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld. Bij het niet schoon achterlaten van de cottage worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Beëindiging, wijziging of annulering van de huurovereenkomst door de huurder
Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de cottage of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder gelden de volgende bepalingen:

– Elke reservering kunt u binnen 24 uur, gerekend vanaf de reserveringsdatum zonder kosten ongedaan maken. Hiertoe dient u schriftelijk (o.a. per e-mail) de reserveringsbevestiging aan Cottage Metsäranta terug te zenden. Cottage Metsäranta bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering en zal u de aanbetaling terugbetalen.

  • Bij annulering binnen 24 uur na boeken heeft u recht op volledige restitutie van het totale huurbedrag;
  • Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van het totale huurbedrag;
  • Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van van het totale huurbedrag;
  • Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de eerste verblijfsdag bedragen de annuleringskosten 90% van het totale huurbedrag;
  • Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van het totale huurbedrag.

– Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in de cottage blijft het totale huurbedrag verschuldigd.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden gemeld bij verhuurder.

Artikel 10. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder
De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder/huiseigenaar of de familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de cottage onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de vakantiewoning en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en recht
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in de gehuurde cottage.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de cottage, tijdelijk uitval of storingen van water- en/of energiehuishouding, weg- en/of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de cottage.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van de cottage, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de cottage.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond de gehuurde cottages bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde cottage zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Klachten
Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van de cottage dienen door de huurder terstond bij de verhuurder te worden ingediend. De huurder zal verhuurder voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in de cottage worden ingediend.

Last Updated on 09/07/2021